راهنمای نویسندگان

فرمت تهیه مقاله

-  زبان مجله فارسی است، لذا حتی المقدور باید از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود. ساختار مقاله شامل عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، منابع به انگلیسی، عنوان، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی (در یک صفحه) باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

 

-    مقاله در کاغذ A4 با نرم‌افزارWORD و با پسوند docx با اندازه حاشیه 3 سانتی متر از بالا و پایین و 2 سانتی متر از راست و چپ حداکثر در 14 صفحه ذخیره شود.

- نوع و اندازه قلم فارسی متن مقاله B Nazanin13 معمولی، نوع و اندازه قلمی انگلیسی Times New Roman 11 معمولی باشد. عنوان و تیترهای اصلی مانند چکیده، واژه های کلیدی و ... به صورت بولد باشند.

- فاصله سطرها و پاراگراف های کل مقاله Single باشد.

-کلیه شکل ها، جداول و نمودارها داخل فایل اصلی مقاله قبل از منابع قرار داده شود.

-کلیه منابع داخل متن و قسمت منابع انتها باید به انگلیسی نوشته شود.

مقالات باید شامل بخش های زیر باشد:

1- عنوان مقاله 

در یک صفحه جداگانه عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، نام نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و آدرس دقیق (شامل دانشگاه یا دانشکده ، موسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و ......) قید گردد و نویسنده مسئول با علامت * مشخص گردد. در پایان نیز آدرس دقیق مسئول مکاتبات و کد پستی و پست الکترونیک (E-mail) ذکر شود.

2- چکیده مقاله

چکیده مجموعة فشرده‌ای (کمینه 150 و بیشینه 250 کلمه) از مقاله شامل تشریح مسئله، روش کار و نتایج بدست‌آمده است که باید در یک پاراگراف نوشته شود.

3- واژه‌های کلیدی

حداکثر 6 واژه درباره موضوع مقاله ارائه شود.

4- مقدمه

مقدمه باید ضمن بیان هدف و مساله مورد تحقیق و توجیه اهمیت تحقیق، حاوی خلاصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منایع و ماخذ آنها باشد.

5- مواد و روشها

 شامل مواد و وسایل بکاررفته، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روشهای شناسایی و تجزیه داده‌هاست.

6-  نتایج

در این بخش تمامی یافته‌های کمی و کیفی با استفاده از جدول و شکل ارائه می‌گردند.

7- بحث 

 شامل تحلیل و تفسیر نتایج بدست آمده با نتایج سایر تحقیقات است. نقد ها و پیشنهادها می‌توانند در صورت نیاز در این بخش ارائه شوند.

8- سپاسگزاری

 در این بخش میتوان بر حسب احترام  از کلیة افراد و سازمانهای حمایت کنندة پژوهش، تشکر نمود. این قسمت اختیاری است.

9- منابع و ماخذ

 کلیه منابع ذکر شده در متن مقاله  باید به زبان انگلیسی نوشته شود (منابع فارسی هم به انگلیسی ترجمه شود).

- ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان و سال انتشار باشد. ارجاع منابع در داخل متن در صورت وجود یک یا دو نویسنده باید به طور کامل و با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار و به زبان انگلیسی باشد، مانند: (Ahmadi, 2007). در صورت وجود چندین نگارنده، ارجاع به منبع باید به صورت (نام خانوادگی نگارنده و همکاران، 2006) باشد، مانند: (, 2010 et al., Pinke). در صورتی که در شروع جمله به منبعی استناد شود ابتدا نام فرد به فارسی و به دنبال آن نام فرد به همراه سال به انگلیسی در پرانتز آورده شود، مانند: مقیمی (Moghimi, 2005) یا جفرسون و همکاران

 2015 ( et al., Jefferson)

-  ترتیب منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده مرتب و به صورت پیوسته شماره گذاری شوند. 

-   از ذکر واژه‌های ((.et al)) در فهرست منابع خودداری شود.

- در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‌ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند.

روش ارائه منابع:

  • مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، … و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شمارة جلد (شماره سری): شمارة صفحات اول و آخر

مثال:                       

Wayne, P.M., Waering, P. and Bazzaz, F.A. 1993. Birch seedling responses to daily time courses of light in enyperimental forest gaps and shadehouses. Journal of Ecology, 74(5): 1500 - 1515.

  • کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام.، … نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان کامل کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Enudaugered Plants species in Iran. Researech Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p.

  • کتاب یا مجموعه مقاله‌‌ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد: ارائه نام نویسنده (گان) فصل یا مقاله مطابق دستورالعمل بند 2 (کتاب)، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در (In): نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف اصلی کتاب.، (eds. یا ed.). عنوان کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

Agestam, E. 1995. Natural regeneration of beech in Sweden – Some results from a field trial. 117 – 124. In: Madsen. F., (ed.). Genetics and Silviculture of Beech. Forskingscentret for Skov & Landskab. 272 p.

10- جداول و اشکال

باید دارای عنوان گویا بوده و هرگز به‌صورت دیگری در مقاله تکرار نشوند. ذکر منبع، واحد و مقیاس برای آنها ضروری است، عنوان جداول در بالا و عنوان اشکال ( با قلم فارسی B Nazanain 12) در پایین ارائه می‌شوند.

نسخه اصل شکل ها ( فایل اکسل) و یا به صورت Jpeg همراه با ثبت اولیه مقاله ارسال گردد.

-          نامهای علمی لاتین موجود در متن به‌صورت ایتالیک نوشته شوند.

11- چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و در یک پاراگراف نوشته شود و در انتها کلمات کلیدی (key word) قرار گیرد.