شماره‌های پیشین نشریه

گل محمدی، زراعت و محصولات فرعی

مجله گل محمدی، زراعت و محصولات فرعی در غالب دوفصلنامه، دو نوبت در سال با شماره مجوز 85862 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود. مجوز این نشریه متعلق به اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران می باشد که با در نظر گرفتن زمینه های مختلف علوم مرتبط با گل محمدی، زراعت و محصولات فرعی که شامل موضوعات زیر می باشد مجوز نشر دارد. 

جنبه های فیزیولوژیک و اکولوژیک گل محمدی

 روش های کاشت و به نژادی

 روش های بهره برداری

 صنایع غذایی

 فرآوری و بسته بندی 

جنبه های دارویی و طب ایرانی

 مکانیزاسیون  

اقتصاد و بازاریابی

 و سایر نوآوری های مرتبط با گل محمدی

 هدف از تاسیس این ژورنال ارائه مقالات علمی در خصوص جدیدترین یافته های گل محمدی در دنیا می باشد.

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه