اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله موردنظر نباید در جای دیگری قبلا چاپ شده باشد.

 مسئولیت صحت مطالب مندرج به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

فرم تعهد همراه امضا بقیه همکاران در زمان ارسال مقاله ارایه گردد