اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا اخوان

دانشیار- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

akhavan_rezayahoo.com
021-44787282-5

سردبیر

سید داوود حاجی میر رحیمی

دکتری آموزش و ترویج کشاورزی دانشیار- عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی

d.mirrahimiareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علیرضا کرباسی

دکتری اقتصاد کشاورزی دانشیار- دانشگاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

ولی الله مظفریان

دکتری سیستماتیک گیاهی استاد-موسسه تحقیقات جنگل ها و تحقیقات کشور

mozaffarrifr-ac.ir
021-44787282-5

محمد رضا اردکانی

استاد- دانشگاه آزاد اسلامی کرج

mreza.ardakanigmail.com

مسعود نجف نجفی

استاد- مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

m.najafnajafiareeo.ac.ir

حسن علیپور

دانشیار- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

alipoorgmail.com

مریم اخباری

دکتری شیمی ارگانیک استادیار- دانشگاه کاشان

m_akhbarikashanu.ac.ir

محمدعلی علیزاده

دکتری کشاورزی_زراعت و اصلاح با گرایش تکنولوژی بذر عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

alizadehrifr-ac.ir
021-44787282-5